Tamdyrlamalar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Tamdyrlamalar goýnuň (tokly, guzy), geçiniň (çebiş, owlak), guşuň (towuk, juýje, gaz, ördek) bitewi etini tamdyrda onuň öz buguna bişirmek arkaly tayyarlanýar. Gusşyr dowar kiçi boldugyça, onuň taýyarlanyş möhleti şonça azdyr.

Tokly Tamdyrlamasy
Soýlan toklyny dört bölege bölmeli, onuň etli ýerini dilişdirip, taýyarlanan durus däni salar ýaly etmeli.Arassalanan sogany, ukropy, petruşkany, gök sogany maýda dograp, arça hem lawr ýapragyny aralaşdyryp goýmaly. Etiň dilnen ýerlerine bu garyndyny dykyşdyrmaly, duzdyr burç sepip, birneme goýmaly. Aýratyn gazanjyň içine ýaňky durusdäni hem-de artylan kädidir kartoşkany, noybadyr käşiri, pomidory salmaly. Sazak ýakylyp gyzdyrylan tamdyryň közüni orta üyşürip, gazanjygy-da közüň üstünde jaýlaşdyrmaly. Soňra iki sany ýogyn simi tamdyryň agzyna goýup, dört bölünen tokly etiniň aýaklaryny sim bilen saraşdyryp ýa-da etden geçirip, şoňa berkitmeli. Etleri salanyňyzdan soň, tamdyryň hiç ýerinden bug cykmaz, iki ýan deşiklerini makam suwamaly. Onuň agzyny-da gapak bilen ýapyp oňatja suwamaly. Goçmak görnüşinde sallanan eti azyndan 75-90 min. tamdyrda saklamaly. Güýçli bug emele gelmegi netijesinde etiň çorbasy aşak közüň üstünde goýlan gaba syrygyp, tagamly çorba emele gelýär. Gabyň içindäki farşlar bolsa akyp bişýär. Şeylelikde, tutuş tamdyrlama taýyn! Taýyar bolan tamdyrlamany bölüşdirip mejimlere salmaly. Onuň gazana syrygan çorbasyny şakäselere guýup, saçaga çekibermeli. Tamdyrlama täze ýapylan tamdyr çöregi bilen saçaga goýulsa, naharyň tagamy üýtgeşik bolýar. Taýyarlamak üçin 1 toklynyň tutuş läşi, 2 kg sogan, 2-3 düýp sarymsak, 500 gr käsir, sogan, ukrop, petruşka, duz, burç, lawr ýapragy we arça ýapragy gerek.

Owlak tamdyrlamasy
Munuň taýyarlanyşy-da edil tokly tamdyrlamasy ýalydyr. Kem-käs tapawudy şeyle: birinjiden, owlak tamdyrlamasy bary-ýogy 30-40 min. dowamynda taýyn bolýar; ikinjiden, ol täzeje bişirilen gatlakly petir bilen saçaga getirilýär. Taýyarlamak üçin owlagyň tutuş las, 1 kg-dan sogan, kartoşka, käşir hem kädi, 200 gr pomidor, 100 gr noyba, hersi 2 bogy ukrop, petruşka, gök sogan, 3-4 sany lawr ýapragy, 10 gr arça ýapragy, duzdyr burç gerek.

Jüyje Tamdyrlamasy
Soýlup arassalanan jüyjeleriň etini bölekläp duzdyr burç sepmeli we tokly tamdyrlamasyndaky ýaly taýyarlanan durus danipita salyp goýmaly. Ýene bir pita ýaňky durucdeden salyp, gyzdyrylan tamdyr közüniň üstünde ýerleşdirmeli. Soňra soýlan jüyjeleri tamdyryň ücune sallap, agzyny berk suwamaly. Tamdyrlama 20-30 min-da taýyar bolýar. Saçaga getirilende, ýany bilen çorbasyny-da aýratyn gapda äbermeli. Taýyarlamak üçin 4-8 sany jüyje, 1 kg-dan sogan, kartoşka, käşir, 1-2 bogudan gök sogan, ukrop, petruşka, duzdur burç gerek.

Kädi Tamdyrlamasy
Ilki palaw kädini kesip, iki bölege bölmeli we içindäki çigitlerini aýryp, arassalap, ýuwmaly. Ýene bir gapda aralaşdyrmany taýyarlamaly. Oňa dogralan sogan, käşir, pomidor, ukrop petruşka, duz atyp garysdyrmaly. Soňra taýyarlanan durusdani kädiniň içine dykyşdyryp, iki bölegi biri-birine sepleşdirmeli. Onuň daşyny ak syk mata bilen birnäçe gat dolamaly. Dolanan kädini tamdyryň kozsuzrak goruna gömmeli. Gömen wagtyňyzda, gowusy, ilki daşyna kul aýlan, soňda ol ýanmaz. Taýyarlamak üçin 1 kädi, 200 gr sogan, 100 gr käşir, pomidor, ukrop, petruşka, burçdyr duz gerek.