Wikipediýa:Ýörelgeler

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Daÿanç Akmuradow 1998-nji ÿylyñ 22-nji sentÿabrynda Lebap welaÿatynyn Dostluk shäherinde dünÿa inÿar. Onuñ özünden bashga bäsh dogany bar. Ol kiçiliginden shäherdäki (shol wagt shäherçe) "Nowruz" çagalar bakja-bagyna gatnap bashlaÿar. Çagalar bagynda örän garagol çagalaryñ biri bolÿar. Ol öz gany bir gardashy (doganoglany) Meÿlis bn gatnaÿar we köp ÿamanlyklary edÿärler. Terbiÿeçiden köp taÿak iÿÿärdiler. Warty gelip 7 ÿashap bular mekdebe gatnap bashlaÿarlar. Mugallym erbet bolÿar - yöne bir tarapdan haklaryndanam çykÿardy. Meÿlis diñe sögüsherdi Daÿanç bolsa gorkardy. Hatda shonda-da Meÿlis onuñ iñ gowy görÿän okuwçysydy. Ol mugallym näçe gezek olaryñ depderini ÿyrtardy ÿöne okuwçylara zat öwreden shol mugallymdy. Wagt öz boÿuna gidip bularyñ mugallymy-da almyshdy. Indi bular bashlangyç synp däldi. Okuwyñ kyn döwürleri bashlapdy. Beÿleki okuwçylar okajak bolup jan etseler, Daÿanç bolsa futbolçylaryñ nakleÿkasyny toplajak bolup jan ederdi. Ony özi etmezdi, bir klasdashy bilen ederdi. Gazetdanam gyrkyp alardylar. Bir 96 listlik depderi doldurypdylar. Shol mahal futbolyñ iñ ösen döwürleridi. Geçmish hakynda aytmaly bolsa ol 3nji klasdan bashlap göreshe gatnap bashlapdy. Sypdyrman gatnardy. Ökdeleshipdi. Ondan soñ näme üçindir goyup gitdi. Ondan soñ "Nakgashçylyk" mekdebine gatnapdy. Arasynda futbola-da gidÿärdi. Sheydip onda futbola uly höwes döredi.