Wikipediýa:Garalama

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Ärtogrul Gazy 1198-nji ýylda Merw şäheriniň töwereklerinden eneden bolýar. Ol Oguz-Türkmenleriň Gaýy taýpasyndan bolup, onuň kakasy Gündiz Alp, ejesi Haýme Hatyn. Gündiz Alp Gaýy taýpasynyň baş begi bolupdyr. Gaýy taýpasy şol döwürlerde Horezmşalara gulluk edýän eken. 1221-nji ýylda Tatar-mongollaryň, Horezmşalary derbi-dagyn edeninden soň, Ärtogrul öz taýpasyny halas etmek üçin, Anadola göçüp gitmeli diýen pikire gelýär. Gaýy taýpasynyň kiçi bölegi öz beginiň yzyna düşýär (400-500 gara öý). Anadola ýetende Ärtogrul, Seljuk Soltany Alaeddin Keý-Kubada ýüz tutýar. Soltan häzirki Äskişähiriň töwereklerinden ýer bölüp berýär. Ärtogrul bu ýerde Söýgüt şäherini esaslandyrýar. Wagt geçmegi Ärtogrul Wizantiýa Imperiýasynyň ýerlerini basyp alyp, öz begliginiň ýerlerini giňeldýär. Soltan Alaeddin Keý-Kubat, Ärtogrula öz gyzyny Halime hatyny aýal edip berýär. Ärtogrul bilen Halime hatynyň üç ogly bolýar. Olar Gündiz, Osman, Sawçy. Onuň Osman ogly begligi döwlete öwürip, Osman Imperiýasynyň esaslandyrjysy bolýar. Ärtogrul 1281-nji ýylda aradan çykýar.

salgylanma sepleshdirmegi test[edit source]

Şu hilidir [1]


ikimizin hem eden referansymyz yazgy dowamynda 1 bilen gorkezilen, men ozumide skobka ichinde 2 diysem hem yene bir gorkezyar, nadip 2 gorkezdirmelika?!
ok, chozdum. owrendim indi.

test2[edit source]

Ronaldo 1985nji yyldyr. [2] asdffgh Adamzat taryhyndaky ýagdaýlar uytgewsiz galdy.

  1. 1, abcdf
  2. 2 Turkche wiki
  1. REDIRECT [[]] [[Kategoriýa:]] [[Ulanyjy:]] Şablon:U

<></>

()


test: surat yuklap gorjek commonsdan.

bolyan eken.